Subvencions per a la formació de tècniques, àrbitres, jutgesses i entrenadores, per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins de la Comunitat Valenciana finançat per la Unió Europea 

OBJECTE
Sufragar totes aquelles despeses derivades del procés d’ensenyament per a la formació de dones tècniques, àrbitres, jutgesses i entrenadores que afavorisca la incorporació de les alumnes en els cursos de tècnic esportiu, tècnic esportiu superior, cursos de formació d’entrenadors i entrenadores de nivell 1, 2 i 3, cicles de Formació Professional de la família professional d’activitat física i esportiva i cursos d’àrbitres i jutgesses.

INTERESSATS
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les dones que complisquen amb els següents requisits:

  • Tindre veïnatge administratiu en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana en el moment de la sol·licitud.
  • Acreditar que es troba matriculada i cursant els estudis corresponents durant l’any 2023, en qualsevol de les modalitats de cursos contemplades.
    NORMATIVA DEL PROCEDIMENT
    Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6487, de 24/03/2011)
    Resolució de 28 de març de 2023, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores i es convoquen subvencions per a la formació de tècniques, àrbitres, jutgesses i entrenadores, per a l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència dins del component 26 al territori de la Comunitat Valenciana, finançat per la Unió Europea –Next Generation EU–, i s’aprova la modificació del Pla estratègic de subvencions d’aquesta conselleria (DOGV núm. 9567, de 03/04/2023)
  • Decret Llei 6/2021, d’1 d’abril, del Consell, de mesures urgents en matèria de gestió economicoadministrativa per a l’execució d’actuacions finançades per instruments europeus per a recolzar la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19 (DOGV núm. 9062, de 15/04/2021).

Més información GVA