Procediments de convalidació de matèries i/o exempció d’educació física

Procediment per a la sol·licitud de mesures per a l’alumnat que compagina estudis de l’ESO i els ensenyaments professionals de música o dansa, o amb la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit o amb la condició de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023.

 Música i DansaEsportistes d’elit
Què presente?Document ADocument B
On i quan?En el centre docent abans del 31 d’octubre i ha de ser segellada i datada pel centre en el moment de la seua presentació.
Documentació acreditativaL’alumnat que compagina estudis de l’ESO i els ensenyaments professionals de música o dansa:Per a la convalidació de matèries de l’ESO per matèries dels ensenyaments professionals de música o dansa: el certificat acadèmic acreditatiu de la superació de la matèria amb què es convalida. Si l’alumne o alumna està cursant la matèria dels ensenyaments professionals de música o dansa que cal superar per a obtindre esta convalidació, ha de presentar el certificat de matrícula de la matèria dels ensenyaments professionals en el moment de la sol·licitud.Per a l’exempció d’Educació Física per estar cursant ensenyaments professionals de dansa: document que acredite tindre formalitzada la matrícula per a cursar ensenyaments professionals de dansa.L’alumnat que compagina estudis de l’ESO amb la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit o amb la condició de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana.Per a la convalidació de matèries de l’ESO per la pràctica esportiva i per a l’exempció d’Educació Física:Esportistes d’alt nivell: document que acredite estar inclòs en la relació d’esportistes d’alt nivell publicada en el Boletín Oficial del Estado.Esportistes d’elit o de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana: document que acredite estar inclòs en les relacions d’esportistes d’elit i de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Esportistes d’alt rendiment:De fora de la Comunitat Valenciana: certificat del Consell Superior d’Esports durant el curs acadèmic a què es referisca aquest certificat.De la Comunitat Valenciana: certificat de la Direcció General d’Esport durant el curs acadèmic a què es referisca aquest certificat.
Qui reconeix les convalidacions?La direcció del centre ha de notificar, abans que finalitze el mes de novembre, la concesió o denegació a la persona sol·licitant i a la Inspecció Educativa
ReclamacionsEn el termini de 20 dies davant de la direcció territorial competent
AvaluacióPendent d’exempció, pendent de convalidació o convalidada(1)
Nota mitjana ESONo computaNo computa
Atenció a l’alumnatLa direcció d’estudis dels centres docents ha d’establir els procediments necessaris per a atendre l’alumnat durant els períodes lectius d’impartició de les matèries objecte de convalidació o exempció

(1) D’acord amb els termes establits en els apartats 4 i 5 del procediment per a la sol·licitud de mesures per a l’alumnat que compagina estudis de l’ESO i els ensenyaments professionals de música o dansa, o amb la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit o amb la condició de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023.