Llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana corresponent a resultats esportius de l’any 2021.

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2022, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’elabora la Llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana corresponent a resultats esportius de l’any 2021. [2022/2490]

La Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana, determina en els articles 12 i 17 que, per a l’accés als beneficis i mesures de suport que s’establisquen, els esportistes i les esportistes hauran de figurar en la Llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana.

El Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d’elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana, defineix l’esportista d’elit de la Comunitat Valenciana i estableix quins són els criteris generals per a accedir a la condició d’esportista d’elit de la Comunitat Valenciana. Així mateix, aquest decret crea, adscrita a la conselleria amb competències en matèria d’esport, la Comissió d’Avaluació d’Esportistes d’Elit i del Personal Tècnic, Entrenador, Arbitral i Jutge d’Elit de la Comunitat Valenciana, constituïda a aquest efecte per la Resolució de 8 de juny de 2020, entre les funcions de la qual s’estableix elevar al conseller d’Educació, Cultura i Esport la proposta de la Llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana.

Una vegada reunida la Comissió d’Avaluació d’Esportistes d’Elit i del Personal Tècnic, Entrenador, Arbitral i Jutge d’Elit de la Comunitat Valenciana, elevada la proposta de llista al conseller d’Educació, Cultura i Esport i d’acord amb aquesta, en virtut del que estableix l’article 21 de l’esmentat Decret 39/2020, de 20 de març, i fent ús de les atribucions que em confereixen la Llei 5/1983, del Consell, i el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, resolc:

Primer

La inclusió dels esportistes i de les esportistes que es relacionen a continuació en la Llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana corresponent a resultats esportius de l’any 2021, que tindran la condició d’esportistes d’elit alta competició o promoció.

Segon

Les persones que han sol·licitat la inclusió i no estan incloses en aquesta llista, no compleixen els criteris per a accedir a la condició d’esportistes d’elit alta competició o promoció.

De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició, o bé es podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs que es considere oportú:

a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant del conseller d’Educació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

b) El recurs contenciós administratiu haurà de ser interposat davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.