PROAD Comunitat Valenciana

ESTUDIS MITJANS

Des de fa diversos cursos l’Institut d’Educació Secundària de Conselleria de València convoca places per a cursar el Batxillerat en grup específic per a esportistes d’elit. Aquesta oferta té especial interés per a esportistes que cursen batxillerat i requerisquen compatibilitzar-ho amb les exigències d’entrenament i competicions.

Actualment també convoquen places per a primer i segon curs de Batxillerat l’IES Font Sant Lluís de València, l’IES Penyagolosa de Castelló, l’IES 8 de març d’Alacant i l’IES Montserrat Roig d’Elx. Cadascun d’aquests centres té un funcionament específic tant per la seua situació com la mena d’alumnat, per la qual cosa poden variar els horaris i estructures d’aquests. En cas d’estar interessats, es recomana posar-se en contacte amb l’institut pel qual desitge optar. És important consultar l’horari i resta de mesures que comporta.

Mesures educatives específiques d’aquest batxillerat d’esportistes d’elit:

  • Compatibilitat amb l’activitat esportiva d’Alt Rendiment que venen desenvolupant els alumnes/as-Esportistes.
  • Horari en banda horària que permeta activitat esportiva de doble sessió.
  • Exempció de l’assignatura d’Educació Física i convalidació d’optativa.
  • Coordinació de calendari per a compatibilitzar exàmens amb assistència a competicions oficials i/o concentracions d’entrenament, degudament acreditades mitjançant certificat de la Federació Esportiva.
  • Figura d’un coordinador tant a nivell esportiu com acadèmic que canalitze les incidències per assistències a campionats o concentracions dins del centre educatiu amb professors i fora del mateix amb entrenadors i entitats esportives (clubs i federacions esportives).
  • Atenció individualitzada per part del professorat fora de l’horari de classes en cas de pèrdua de classes i/o exàmens per assistències a campionats o concentracions, degudament acreditades.
  • Justificació de faltes d’assistència per participació en competicions oficials i/o concentracions derivades de la seua activitat esportiva, acreditades mitjançant certificació de la Federació i amb el calendari de proves avalat per la Federació Autonòmica o espanyola corresponent, fins a un 25% dels límits de permanència establits per la legislació educativa vigent.

Nota aclaridora: Aquests programes suposen un suport educatiu per a l’activitat de l’o de l’esportista d’elit. La preparació esportiva i entrenaments han de desenvolupar-se en el corresponent programa federatiu o en el seu club esportiu.

Instituts batxillerat / Grups esportius d´elit