Convocatòria de subvencions a esportistes d’elit empadronats en el municipi d’Alacant

SUBVENCIONS A ESPORTISTES D’ELIT, ANUALITAT 2023

L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió, per a la temporada 2022/2023, de les subvencions a esportistes d’elit empadronats/as en el municipi d’Alacant que practiquen especialitats esportives de caràcter individual.

La finalitat és contribuir al foment de la pràctica esportiva i la seua participació en les diverses competicions esportives oficials en les quals es troben immersos els/les esportistes ajudant a sufragar part de les despeses que els ocasionen les mateixes.

La dotació pressupostària màxima destinada a aquesta convocatòria serà de 38.250 €.

La concessió de la subvenció s’efectuarà en règim de concurrència competitiva mitjançant convocatòria i procediment selectiu únic.

REQUISITS

Podran sol·licitar la subvenció aquells/as esportistes que complisquen els següent requisits:

a) Estar en possessió de Document Nacional d’Identitat (DNI) o Número d’Identitat d’Estranger (NIE).

b) Tindre la condició d’esportista d’elit en alguna de les llistes d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana publicades en el DOGV des de l’any 2020 fins a la data de publicació de la convocatòria.

c) Tindre llicència federativa en vigor d’una federació de la Comunitat Valenciana.

d) Estar empadronat/a en el municipi d’Alacant amb anterioritat a l’1 de setembre de 2018 i de manera ininterrompuda fins a la data de publicació de la present convocatòria.

e) Estar donat d’Alta com a Tercer en la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament d’Alacant.

No podran optar a la subvenció els/les esportistes que incórreguen en algun dels següents apartats (llista completa d’apartats en les bases de la convocatòria):

a) Practicar esports col·lectius, considerats com a tal, els esports en els quals competeixen dos grups de més de dos esportistes, de manera simultània en el temps, amb alternança en la possessió o domini d’un mòbil, mitjançant accions tècnic tàctiques d’atac i defensa.

b) Estar inclòs/a en el Programa d’Ajudes a Esportistes Olímpics (Pla “ADO”).

c) Pertànyer a Societats Anònimes Esportives (SAD).

IMPORT A PERCEBRE

El criteri de valoració de les sol·licituds serà únic i vindrà determinat pel nivell aconseguit com a esportista d’elit en alguna de les llistes d’esportistes d’elit indicades prèviament.

S’estableixen les següents quanties màximes per esportista d’elit:

• Nivell Alta Competició: 750 €

• Nivell Promoció: 450 €

L’import de la subvenció que li correspondrà a cada beneficiari/a vindrà determinat per la quantitat menor entre la quantia màxima establida en aquest apartat (si és el cas, la quantitat minorada que s’establisca) i la suma total dels seus justificants de despeses presentades i admeses.

IMPORTANT

Es presenta sol·licitud i justificació en el mateix termini, per la qual cosa s’ha de realitzar el tràmit de presentació de sol·licitud i també el tràmit de presentació de la justificació.

ON TRAMITAR

Es podrà presentar a través d’un dels següents llits:

– En la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alacant.

Accés a la presentació de la sol·licitud.

Accés a la presentació de la justificació.

– Presencialment, amb cita prèvia, en les Oficines d’Atenció Ciutadana del Servei d’Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC).

S’utilitzarà el model Annex 1 (Sol·licitud) i el model Annex 2 (Justificació).

-A través de les oficines de Correus.

S’utilitzarà el model Annex 1 (Sol·licitud) i el model Annex 2 (Justificació).

Ha d’emportar-se la sol·licitud i la documentació que s’acompanya en un sobre obert. Correus segellarà la sol·licitud que es ficarà dins del sobre (amb identificació de la data en què s’ha presentat en l’encuny). S’ha d’enviar com a carta certificada, que ha de dirigir-se a la següent adreça:

Ajuntament d’Alacant
Registre General
C/ Portugal, 17
03003 Alacant

CONTACTE

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, contactar en el correu: subvenciones.deportes@alicante.es

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre els requeriments tècnics de la Seu Electrònica, contactar en el correu: tramit.online@alicante.es

AVÍS LEGAL

La informació proporcionada és a títol informatiu i en cap cas substitueix a les bases reguladores de la convocatòria, en cas de discrepància només es tindrà en compte el contingut en les citades bases.

ALTA DE TERCERS (MOLT IMPORTANT)

Molt important, en realitzar-se el pagament de la subvenció mitjançant transferència bancària, és requisit indispensable que el/la esportista (encara que siga menor d’edat) estiga donat d’Alta com a Tercer en la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament d’Alacant. Si el tràmit ja ha sigut realitzat en una convocatòria anterior, no serà necessari tornar a realitzar-lo llevat que es necessite rectificar alguna dada personal o modificar el compte bancari. En el cas de ser necessari la realització del tràmit, s’haurà de realitzar amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.

En l’enllaç https://www.alicante.es/es/tramites/solicitud-alta-terceros es disposa d’informació per a la realització d’aquest tràmit.