Convocatòria d’ajudes a l’esport d’elit de la Universitat Politècnica de València

La present resolució té per objecte impulsar i premiar la participació dels nostres esportistes universitaris de la Universitat Politècnica de València (d’ara endavant UPV) a
campionats d´àmbit autonòmic, nacional i internacional. A aquest efecte, aquest Rectorat ha resolt convocar un total de 52 Ajuts Esportius per a l’alumnat que hagi destacat a
aquests campionats representant aquesta Universitat o el seu país, donant així compliment al que disposen els vigents Estatuts de la UPV.