Convocades les subvencions a esportistes d’elit empadronats en el municipi d’Alacant que practiquen especialitats esportives de caràcter individual, anualitat 2022.

L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió, per a la temporada 2021/2022, de les subvencions a esportistes d’elit empadronats/as en el municipi d’Alacant que practiquen especialitats esportives de caràcter individual.

La finalitat és contribuir al foment de la pràctica esportiva i la seua participació en les diverses competicions esportives oficials en les quals es troben immersos els/les esportistes ajudant a sufragar part de les despeses que els ocasionen les mateixes.

La dotació pressupostària màxima destinada a aquesta convocatòria serà de 38.250 €.

La concessió de la subvenció s’efectuarà en règim de concurrència competitiva mitjançant convocatòria i procediment selectiu únic.

REQUISITS

Podran sol·licitar la subvenció aquells/as esportistes que complisquen els següent requisits:

a) Estar en possessió de Document Nacional d’Identitat (DNI) o Número d’Identitat d’Estranger (NIE).

b) Tindre la condició d’esportista d’elit en alguna de les llistes d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana publicades en el DOGV des de l’any 2019 fins a la data de publicació de la convocatòria.

c) Tindre llicència federativa en vigor d’una federació de la Comunitat Valenciana.

d) Estar empadronat/a en el municipi d’Alacant amb anterioritat a l’1 de setembre de 2017 i de manera ininterrompuda fins a la data de publicació de la present convocatòria.

d) Estar donat d’Alta com a Tercer en la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament d’Alacant.

No podran optar a la subvenció els/les esportistes que incórreguen en algun dels següents apartats (llista completa d’apartats en les bases de la convocatòria):

a) Practicar esports col·lectius, considerats com a tal, els esports en els quals competeixen dos grups de més de dos esportistes, de manera simultània en el temps, amb alternança en la possessió o domini d’un mòbil, mitjançant accions tècnic tàctiques d’atac i defensa.

b) Estar inclòs/a en el Programa d’Ajudes a Esportistes Olímpics (Pla “ADO”).

c) Pertànyer a Societats Anònimes Esportives (SAD).

IMPORT A PERCEBRE

El criteri de valoració de les sol·licituds serà únic i vindrà determinat pel nivell aconseguit com a esportista d’elit en alguna de les llistes d’esportistes d’elit indicades prèviament.

S’estableixen les següents quanties màximes per esportista d’elit:

• Nivell Alta Competició: 750 €

• Promoció: 450 €

L’import de la subvenció que li correspondrà a cada beneficiari/a vindrà determinat per la quantitat menor entre la quantia màxima establida en aquest apartat (si és el cas, la quantitat minorada que s’establisca) i la suma total dels seus justificants de despeses presentades i admeses.

IMPORTANT

Es presenta sol·licitud i justificació en el mateix termini, per la qual cosa s’ha de realitzar el tràmit de presentació de sol·licitud i també el tràmit de presentació de la justificació.

ON TRAMITAR

Es podrà presentar a través d’un dels següents llits:

– En la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alacant.

Accés a la presentació de la sol·licitud: https://bpm.alicante.es/oac/tramitadorext.jsp?idioma=es&texpcod=de01&useclave=true

Accés a la presentació de la justificació: https://bpm.alicante.es/oac/tramitadorext.jsp?idioma=es&texpcod=de02&useclave=true

– Presencialment, amb cita prèvia, en les Oficines d’Atenció Ciutadana del Servei d’Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC).

S’utilitzarà el model Annex 1 (Sol·licitud) i el model Annex 2 (Justificació).

-A través de les oficines de Correus.

S’utilitzarà el model Annex 1 (Sol·licitud) i el model Annex 2 (Justificació).

Ha d’emportar-se la sol·licitud i la documentació que s’acompanya en un sobre obert. Correus segellarà la sol·licitud que es ficarà dins del sobre (amb identificació de la data en què s’ha presentat en l’encuny). S’ha d’enviar com a carta certificada, que ha de dirigir-se a la següent adreça:

Ajuntament d’Alacant
Registre General
C/ Portugal, 17
03003 Alacant

No es podran presentar sol·licituds ni cap documentació en l’Oficina de la Regidoria d’Esports, ja que des del passat 9 de desembre de 2019 no es disposa del servei de registre de documents.

CONTACTE

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, contactar en el correu: subvenciones.deportes@alicante.es

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre els requeriments tècnics de la Seu Electrònica, contactar en el correu: tramit.online@alicante.es

AVÍS LEGAL

La informació proporcionada és a títol informatiu i en cap cas substitueix a les bases reguladores de la convocatòria, en cas de discrepància només es tindrà en compte el contingut en les citades bases.

ALTA DE TERCERS (MOLT IMPORTANT)

Molt important, en realitzar-se el pagament de la subvenció mitjançant transferència bancària, és requisit indispensable que el/la esportista (encara que siga menor d’edat) estiga donat d’Alta com a Tercer en la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament d’Alacant. Si el tràmit ja ha sigut realitzat en una convocatòria anterior, no serà necessari tornar a realitzar-lo llevat que es necessite rectificar alguna dada personal o modificar el compte bancari. En el cas de ser necessari la realització del tràmit, s’haurà de realitzar amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.

En l’enllaç https://www.alicante.es/es/tramites/solicitud-alta-terceros es disposa d’informació per a la realització d’aquest tràmit.

Plazo de presentación: 14 de juny de 2022 a 4 de juliol de 2022

Modelo de solicitud: 

 ANEXO 1-SOLICITUD ÉLITE 2022

 ANEXO 2-JUSTIFICACIÓN ÉLITE 2022

Bases: 

 BASES ÉLITE 2022

SOL·LICITUD

Si es presenta presencialment s’haurà d’utilitzar el model Annex 1, en el cas de presentar-se telemàticament l’Annex 1 es generarà en realitzar el tràmit en la seu electrònica pel que no és necessari que s’aporte.

En la sol·licitud haurà de figurar el/la esportista com a interessat/a sent la persona que ha de signar la sol·licitud, llevat que el/la esportista siga menor d’edat, en aquest cas a més del/de l’esportista com a interessat/a, ha de figurar la mare, pare o tutor/a com a representant i ser signat per el/la representant.

S’haurà d’acompanyar la següent documentació:

• FOTOCÒPIA del DNI/NIE del/de l’esportista.

• FOTOCÒPIA del DNI/NIE de la mare, del pare o del/de la tutor/a (si el/la esportista és menor d’edat).

• FOTOCÒPIA del Llibre de Família (pàgines on figuren els pares i el/la esportista) o, en el seu cas, FOTOCÒPIA documente que justifique el parentiu o la tutoria (si el/la esportista és menor d’edat).

• FOTOCOPIA llicència federativa en vigor d’una federació de la Comunitat Valenciana.

En la sol·licitud, es pot autoritzar la Regidoria d’Esports l’accés a la Tresoreria de l’Ajuntament d’Alacant i a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per a verificar que el/la esportista està al corrent de les seues obligacions tributàries, a la Tresoreria General de la Seguretat Social per a verificar que el/la esportista no té deutes amb el citat organisme i al Padró Municipal d’Habitants de l’Ajuntament d’Alacant per a verificar l’empadronament del/de l’esportista.

En el cas que no s’autoritze l’accés a la consulta d’aquestes dades, s’hauran d’aportar els certificats ORIGINALS positius, a nom del/de l’esportista, d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Tresoreria de l’Ajuntament d’Alacant i amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, i de no tindre deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social; a l’efecte d’obtindre una subvenció atorgada per les Administracions Públiques, d’acord amb el que s’estableix per la LGS. Aquests certificats tenen una validesa de 6 mesos des de la data de la seua expedició, tal com s’indica en l’art. 23.3 del *RLGS. Així mateix, s’haurà d’aportar certificat ORIGINAL d’Empadronament de l’Ajuntament d’Alacant a nom del/de l’esportista amb data posterior a la publicació de la convocatòria.

JUSTIFICACIÓ

Si es presenta presencialment s’haurà d’utilitzar el model Annex 2, en el cas de presentar-se telemàticament l’Annex 2 es generarà en realitzar el tràmit en la seu electrònica pel que no és necessari que s’aporte.

En la justificació haurà de figurar el/la esportista com a interessat/a sent la persona que ha de signar el document, llevat que el/la esportista siga menor d’edat, en aquest cas a més del/de l’esportista com a interessat/a, ha de figurar la mare, pare o tutor/a com a representant i ser signat per el/la representant.

Les despeses subvencionables hauran de produir-se i realitzar-se dins del termini comprés entre l’1 de juliol de 2021 i el 31 de maig de 2022.

Tindran la consideració de despeses subvencionables, referent a les presents bases, les despeses indicades a continuació, segons els termes previstos en l’article 31 de la LGS.

• Allotjament: Els produïts en hotels, pensions o un altre tipus d’allotjaments, quan s’originen per la participació del/de l’esportista en competicions federades oficials. S’exclouen expressament les despeses de manutenció.

• Desplaçament: Els realitzats en transport de viatgers quan s’originen per la participació del/de l’esportista en competicions federades oficials.

• Material esportiu: Adquisició de material destinat al desenvolupament de la modalitat esportiva del/de l’esportista, inclou tant material esportiu com equipaments esportius.

• Salut esportiva: Subministraments de farmaciola mèdica. Tractaments de fisioteràpia.

• Assegurances: Mutualitats esportives, assegurances de responsabilitat civil o assegurances d’accidents, relacionats amb l’activitat esportiva.

• Federatius: Llicències federatives. Inscripcions en competicions o tornejos federats.

• Entitats esportives: Quotes satisfetes a l’entitat esportiva del/de l’esportista.

Entrenadors: Pagaments realitzats a entrenadors titulats que milloren el rendiment del/de l’esportista en la competició.

En les bases de la convocatòria es pot trobar més informació sobre la documentació a aportar per a la justificació.

En realitzar el tràmit de justificació, s’haurà d’adjuntar (en format PDF, en el cas de presentar-se de manera electrònica) la documentació ORIGINAL justificativa de les despeses produïdes, que seran factures i altres documents de valor probatori amb validesa en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, en els termes establits reglamentàriament. Pel que concerneix les factures es complirà el que s’estableix en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

Accés a la presentació de la justificació en la Seu Electrònica: https://bpm.alicante.es/oac/tramitadorext.jsp?idioma=es&texpcod=de02&useclave=true

Més info: https://www.alicante.es/va/tramites/subvencions-esportistes-delit-2022