Convocades ajudes a dones esportistes l’any 2024

El 20 de juny del 2024 s’ha publicat al BOE l’extracte de la Resolució de la Presidència del Consell Superior d’Esports, per la qual es convoquen ajudes a dones esportistes l’any 2024.

Aquesta convocatòria va destinada a ajuts a dones esportistes per a les situacions següents:

  • Ajuts per a maternitat a dones que tinguen la consideració d’esportistes d’alt nivell (DAN) per naixement, adopció o acolliment durant l’any 2023.
  • Ajuts a dones esportistes DAN i/o integrants d’equips nacionals, per a conciliació de la vida esportiva i familiar amb fills/es menors de tres anys amb matrícula a centres d’educació infantil, escoles bressol oa càrrec de personal cuidador, l’any 2024.
  • Ajuts a dones esportistes DAN i/o integrants d’equips nacionals, per a formació acadèmica reglada referida al curs acadèmic 2023-2024, per tal d’iniciar o prosseguir ensenyaments conduents a l’obtenció d’un títol o certificat de caràcter oficial amb validesa a tot el territori nacional.

El termini per presentar sol·licituds s’ha obert el dia 21 de juny i finalitza l’11 de juliol.

Per a més informació, així com per a la vostra sol·licitud i tramitació, adreceu-vos a l’enllaç de la Seu Electrònica del Consell Superior d’Esports: https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/FichaConvocatoria.aspx?idProcedimiento=94&idRes=520

Per a accedir al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/20/pdfs/BOE-B-2024-22979.pdf