PROAD Comunitat Valenciana

BENEFICIS EN EDUCACIÓ

ACCÉS A ESTUDIS

Estudis no universitaris

Per a l’accés als centres públics o privats concertats de la Comunitat Valenciana que impartisquen Ensenyament Secundari Obligatori i Batxillerat, les persones incloses en la Llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana i en la Llista de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana es beneficiaran de les següents mesures:

 • Preferència per a accedir al centre situat en la zona d’influència del lloc on realitze l’entrenament.
 • Creació d’oferta de places en grups específics d’esportistes amb jornada i horari adaptat per a cursar batxillerat.
 • Reserva mínima del 5% de les places oferides, amb un mínim d’una plaça per grup, en els centres docents públics i concertats en els cicles de grau mitjà i grau superior d’ensenyaments de formació professional i cicles de grau mitjà d’ensenyaments artístics i 3% de les places oferides en ensenyaments artístics de grau superior.
 • Exempció de la realització de la part específica de la prova d’accés que substitueix als requisits acadèmics per a l’accés als cicles formatius de la família d’activitats físiques i esportives.
 • Exempció dels requisits d’accés de caràcter específic a les titulacions esportives no universitàries establits en la normativa vigent que fixa el currículum bàsic i els requisits d’accés de la modalitat o especialitat corresponent i en els ensenyaments a les quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007.

IES on s’ofereixen places de batxillerat per a esportistes d’elit :

ACCÉS A ESTUDIS

Estudis universitaris

La Comunitat Valenciana reservarà, per a les persones esportistes d’elit d’alta competició que reunisquen els requisits acadèmics corresponents, un 5% de les places disponibles en les universitats del sistema universitari valencià i, addicionalment, el 5% de les places corresponents als ensenyaments de ciències de l’activitat física i de l’esport, fisioteràpia i, en el seu cas, grau en mestre en educació primària, esment especialista en educació física.

¿Qué tipo de ayuda ofrece a sus estudiantes?

SEGUIMENT DELS ESTUDIS

Estudis no universitaris

En el desenvolupament del curs escolar en els centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les persones incloses en la Llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana i en la Llista de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana podran acollir-se a les següents mesures encaminades a afavorir la compatibilitat de la seua activitat esportiva amb la seua activitat acadèmica:

 • Convalidar alguna de les matèries del currículum segons estableix la normativa vigent i l’adaptació curricular o exempció de la matèria d’Educació Física.
 • Triar l’horari o el grup més idoni que li permeta compatibilitzar l’assistència a classe amb l’activitat esportiva, sempre que hi haja més d’un torn en el centre educatiu corresponent.
 • La justificació de faltes d’assistència, fins a un vint-i-cinc per cent addicional dels límits establits per la normativa vigent, per a participar en competicions oficials derivades de l’activitat esportiva, acreditades per mitjà de certificació de la federació esportiva de la Comunitat Valenciana o estatal reconeguda oficialment.
 • La justificación de faltas de asistencia, hasta un veinticinco por ciento adicional de los límites establecidos por la normativa vigente, para participar en competiciones oficiales derivadas de la actividad deportiva, acreditadas por medio de certificación de la federación deportiva de la Comunitat Valenciana o estatal reconocida oficialmente.
 • Disposar d’una modificació de les dates dels controls d’avaluació contínua i final quan coincidisquen amb competicions oficials justificades per mitjà d’una certificació de la federació autonòmica o espanyola corresponent i, si és el cas, per la direcció general competent en matèria d’esport.
 • Fragmentar el currículum d’un o dels dos cursos de qualsevol de les modalitats de Batxillerat, adaptació d’itineraris a la seua situació, flexibilitzant la seua duració, d’acord amb la normativa vigent.

Estudis universitaris

Les persones incloses en la Llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana i en la Llista de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana podran acollir-se a les següents mesures encaminades a afavorir la compatibilitat de l’activitat esportiva amb la seua activitat acadèmica:

 • Elecció de l’horari o grup més idoni per a compatibilitzar l’assistència a classe amb la seua activitat esportiva.
 • Possibilitat de faltes d’assistència, fins a un 25%, a sessions de caràcter obligatori per participació en competicions oficials, que seran justificades mitjançant certificació de la federació autonòmica o espanyola corresponent, quan no siga possible el canvi de grup i elecció d’horari.
 • Participació en els plans de tutorització i atenció a esportistes d’elit i personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit que aproven les universitats públiques.